REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIAN TOWARÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH REGATTA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez spółkę Regatta-Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy (32-085) przy ul. Częstochowskiej 5, nr NIP: 522-296-07-20, nr REGON: 142589899, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000365007, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej: „Regatta-Polska”).

2. Regulamin dotyczy stacjonarnych sklepów firmowych (własnych) należących do i prowadzonych przez Regatta-Polska, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie obejmuje sklepów ajencyjnych (partnerskich), sklepów w oddziałach zagranicznych oraz sklepu internetowego, w których sprzedawane są produkty marki Regatta.

3. Przed zakupem towaru Klient powinien upewnić się czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu lub wymiany towaru, będzie miał możliwość skorzystania z uprawnień na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Klient, który zamierza skorzystać ze zwrotu lub wymiany towaru, powinien zapoznać się z Regulaminem. Regulamin udostępniony jest do wglądu w stacjonarnych sklepach firmowych (własnych) należących do i prowadzonych przez Regatta-Polska oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.regatta.pl. Zwrot lub wymiana towaru możliwe są wyłącznie w sklepie, w którym zakup został dokonany.


§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sklep Regatta – Polska – stacjonarny sklep firmowy (własny) należący do i prowadzony przez Regatta-Polska na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Regatta-Polska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową;

3. Sprzedawca – Regatta-Polska.

4. Towar – rzecz ruchoma oferowana lub sprzedana przez Sprzedawcę w Sklepie Regatta-Polska;

5. Wymiana towaru – wymiana Towaru zakupionego w Sklepie Regatta-Polska na inny Towar oferowany przez ten Sklep;

6. Zwrot Towaru – fizyczny zwrot zakupionego Towaru Sprzedawcy przez Konsumenta oraz zwrot Konsumentowi przez Sprzedawcę uiszczonej wcześniej ceny zwracanego Towaru.


§3 Postanowienia szczegółowe

1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie Zwrotu bądź Wymiany Towaru zakupionego w Sklepie Regatta-Polska w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości Wymiany ani Zwrotu towaru.

2. Zwrotowi bądź Wymianie podlega wyłącznie Towar, który:

a. nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania;
b. nie został w żaden sposób uszkodzony;
c. posiada oryginalnie przymocowane wszystkie stałe oznaczenia, (w tym także metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar), a oznaczenia te nie mogą nosić śladów usuwania czy ponownego przymocowania do Towaru;
d. nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków;
e. znajduje się w oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu, jeśli w momencie sprzedaży był w nie zaopatrzony.

3. Zwrotowi bądź Wymianie nie podlega:
a. towar zakupiony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
b. towar z następujących grup asortymentowych: impregnaty, środki piorące, środki czyszczące.


§ 4. Zasady zwrotu i Wymiany towaru na podstawie Regulaminu

1. Zwrot bądź Wymiana będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału faktury VAT, otrzymanego w chwili zakupu zwracanego bądź wymienianego Towaru, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia tej transakcji.

2. Z chwilą przyjęcia Towaru do zwrotu lub Wymiany, Konsument:

a. zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym; jeżeli na paragonie wyszczególniono również inne towary konsument otrzymuje kopię paragonu, a oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy;
b. okazuje Sprzedawcy oryginał faktury VAT; jeżeli na fakturze wyszczególniono również inne Towary Konsument otrzymuje fakturę korygującą, a oryginał faktury VAT jest zwracany Konsumentowi.

3. Zwrot Towaru nastąpi poprzez zwrócenie Konsumentowi ceny zakupionego Towaru w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności tej ceny:
a. w przypadku, gdy Konsument zapłacił za zwracany Towar gotówką, zwrot następuje w gotówce;
b. w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą dokonano płatności za zwracany Towar. Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie na żądanie właściciela karty.

4. Celem dokonania Zwrotu lub Wymiany Towaru, niezbędne jest wypełnienie formularza dostępnego w Sklepach Regatta-Polska, w którym Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko. Formularz jest podpisywany przez Konsumenta dokonującego Zwrotu lub Wymiany oraz sprzedającego (osobę z obsługi Sklepu Regatta-Polska, która przyjmuje Zwrot lub dokonuje Wymiany).

5. W przypadku Wymiany Towaru Sprzedawca realizuje zwrot zakupionego Towaru, a następnie dokonuje sprzedaży Towaru wybranego przez Konsumenta zamiast towaru, który zwrócił.


§ 5. Postanowienia końcowe

Nieskorzystanie przez Konsumenta z możliwości dokonania Zwrotu lub Wymiany Towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu jest równoznaczne z utratą możliwości skorzystania z wymienionych uprawnień w stosunku do tego Towaru, przysługujących na podstawie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2019.