POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regatta Polska Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Twoich danych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo. Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies (zwana dalej: Polityką) ma na celu wyjaśnienie oraz poinformowanie m. in. na jakich zasadach i w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe i zgromadzone pliki cookies, jak wygląda polityka prywatności, w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie - w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • administrator - w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o administratorze, rozumie się przez to spółkę Regatta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy.

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem serwisu https://www.regatta.com/pl/ oraz danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest Regatta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy (32-085) przy ul. Częstochowskiej 5, zwana dalej: „Administratorem”, NIP: 5222960720, REGON: 142589899.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Kawczyńską, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: dane.osobowe@regatta.com

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w celu prawidłowej realizacji naszych usług oraz sprawnego funkcjonowania naszego Serwisu. Przekazujesz nam swoje dane przede wszystkim poprzez dedykowane formularze, gdy dokonujesz zakupów w naszym Sklepie, prowadzonym w oparciu o Regulamin Sklepu, dołączasz do programu lojalnościowego Regatta Card, zapisujesz się do newslettera oraz kontaktujesz się z nami np. za pomocą formularza kontaktowego lub czatu online. Otrzymujemy Twoje dane także wtedy, gdy korzystasz z innych usług dostępnych w Serwisie np. przeglądasz produkty oferowane w Sklepie.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Korzystanie z Serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające Serwis jest dobrowolne. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług lub warunkuje zawarcie i wykonanie umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Korzystanie z serwisu:

Gdy korzystasz z Serwisu, a nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem (tj. nie posiadasz konta w Serwisie), Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez nas:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja i obsługa konta:

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Twoje Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obsługa zamówień:

Złożenie przez Ciebie zamówienia towaru lub usługi przez nas oferowanych wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Twoje Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklamacje i zwroty:

Złożenie przez Ciebie reklamacji lub dokonanie zwrotu towaru wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych w formularzu zwrotu jest niezbędne dla skutecznego odstąpienia od umowy. Twoje Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu obsługi zwrotu – podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa konsumenckiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeśli podstawą zwrotu są przepisy o prawie odstąpienia od umowy lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli podstawą zwrotu jest regulamin naszego Serwisu;
 3. w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz kontaktowy oraz czat:

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz czatu. Skorzystanie z tej formy komunikacji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych (np. w treści zapytania) jest dobrowolne. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji oraz obsługi Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy i prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Marketing:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. przesyłaniu do Ciebie informacji o produktach i ofertach Regatta Polska Sp. z o.o. w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e-mail) w celu prowadzenia działań marketingowych;
 2. przesyłaniu informacji dotyczących produktów i ofert Administratora drogą e-mail, w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator przesyła informacje dotyczące swoich produktów i ofert osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera;
 3. świadczeniu usług związanych z przystąpieniem do programu lojalnościowego Regatta Card – na podstawie zaakceptowania Regulaminu Regatta Card (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest niezbędne do przystąpienie do programu. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji usługi, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Geolokalizacja:

 1. Twoje Dane osobowe obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane w celu umożliwienia Tobie odszukania najbliższych stacjonarnych sklepów lub miejsc do wysyłki. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie na korzystanie z usług lokalizacji należącego do Ciebie urządzenia. Przetwarzamy dane o Twojej lokalizacji tylko w razie wyrażenia zgody. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień na Twoim urządzeniu w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Okres przetwarzania danych

 1. Okres przetwarzania danych przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO – prawo do potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, jeżeli ma to miejsce, do dostępu do Twoich danych oraz pozyskania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO – prawo do wniosku o sprostowanie danych osobowych oraz ich uzupełnienia.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO – prawo przysługuje w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o usunięcie danych w sytuacji m. in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy przetwarzanie jest prawnym obowiązkiem Administratora – prawo to przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO – prawo do wstrzymania przetwarzania danych na warunkach wskazanych w przepisach prawa.
 5. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RDOO – prawo do przeniesienia danych do innego konkretnie wskazanego Administratora – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na określoną ścieżkę kontaktu, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia serwisu https://www.regatta.com/pl/, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celach analitycznych i statystycznych, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie także Regatta LTD, Risol House, Mercury Way, Urmston, Manchester M41 7RR, Wielka Brytania. W tym jednak przypadku, Administrator danych zadbał o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w RODO.

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Serwisy społecznościowe

Prowadzimy profile Regatta Polska sp. z o.o. w ramach serwisów społecznościowych YouTube, Facebook i Instagram.

Korzystamy z usług oferowanych przez takich dostawców jak YouTube, Meta (Facebook i Instagram) w związku z czym pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych wskazanych wyżej.

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym.
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w serwisie społecznościowym YouTube, Facebook i Instagram, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez YouTube, Facebook i Instagram.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności dostawców, z których usług korzystamy: